สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนพร้อมรั้วล้อมรอบ แก่โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ในติมอร์-เลสเต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนพร้อมรั้วล้อมรอบ แก่โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ในติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 516 view

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

อาคารเรียนพร้อมรั้วล้อมรอบ แก่โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ในติมอร์-เลสเต

* * * * * * * *

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ในจังหวัดแอร์เมรา ติมอร์-เลสเต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักเรียน ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพระราชดำริว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนในติมอร์-เลสเต ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗
 
        โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ได้รับพระราชทานแนวคิดการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การพัฒนาการเรียนรู้ ภาวะโภชนาการ และสุขอนามัย สำหรับนักเรียนประถมและมัธยมตอนต้นกว่า ๗๐๐ คนในโรงเรียนแห่งนี้ ตลอดจนได้รับพระราชทานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การซ่อมแซมโรงครัว การก่อสร้างสุขาและอ่างล้างมือ และการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนของโรงเรียนนี้ ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนโรงเรียนเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีพระราชดำริพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเรียนเก่าที่ผุพังและอาคารเรียนชั่วคราวที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งรั้วล้อมรอบโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยด้วย
 
         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตประจำติมอร์-เลสเต เป็นผู้แทนในการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด ๓ ห้อง และรั้วล้อมรอบแก่โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero โดยมีนาย António Guterres รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาแห่งติมอร์-เลสเต และนาย Jose Martinho do Santos ผู้ว่าราชการจังหวัดแอร์เมรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการฯ และผู้บริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาแห่งติมอร์-เลสเต แสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ นับว่าได้พระราชทานโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนติมอร์-เลสเต ซึ่งสอดคล้องกับนโนยายของรัฐบาลติมอร์-เลสเต ในการเร่งรัดพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา สร้างเสริมสุขอนามัยของนักเรียน พัฒนาบุคลากรครู ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
        โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชดำริได้ดำเนินมากว่า ๗ ปีในติมอร์-เลสเต โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ด้วยการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดตามการดำเนินโครงการในพระราชดำริของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๖ แห่งอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนมอบอาคารเรียนขนาด ๖ ห้อง ๑ หลัง ซึ่งพระราชทานแก่อีกโรงเรียนหนึ่งคือ โรงเรียน Escola Basica Filial Acanuno เมืองเฮรา ชานกรุงดิลี ซึ่งเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำรินี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ