สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนแก่โรงเรียนประถม Escola Basica Filial Acanuno ติมอร์-เลสเต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนแก่โรงเรียนประถม Escola Basica Filial Acanuno ติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 392 view

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานอาคารเรียนแก่โรงเรียนประถม Escola Basica Filial Acanuno ติมอร์-เลสเต

* * * * * * * * *

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนแก่โรงเรียนในติมอร์-เลสเตมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยโรงเรียนประถม Escola Basica Filial Acanuno และโรงเรียนอนุบาล Ensino Pre-Escolar Acanuno ชานกรุงดิลี ได้รับพระราชทานแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของโรงเรียน อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อยกระดับภาวะโภชนาการของนักเรียน พระราชทานอุปกรณ์การเกษตร ยาและเวชภัณฑ์ โดยในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการของโรงเรียนทั้งสองแห่งซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน และพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรมมากและไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน พร้อมทั้งสร้างสุขาสำหรับเด็กอนุบาลด้วย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด ๖ ห้องพร้อมห้องสุขาสำหรับเด็กเล็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

        เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตเป็นผู้แทนมอบอาคารเรียนหลังใหม่แก่โรงเรียนประถม Escola Basica Filial Acanuno โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ติมอร์-เลสเต ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต ได้มีหนังสือแสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนประสบผลสำเร็จตามพระราชดำริ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของติมอร์-เลสเต

        รัฐบาลติมอร์-เลสเตอยู่ในระหว่างการเร่งรัดการพัฒนาการประถมศึกษาเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนจำนวนมากให้สามารถเข้าเรียนได้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนในติมอร์-เลสเตมีปัญหาทุรโภชนาการและสุขอนามัย โครงการตามพระราชดำริดังกล่าวได้ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนต่อการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับโภชนาการและการสาธารณสุขของติมอร์-เลสเต ทั้งนี้ มีโรงเรียนเป้าหมายที่ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริดังกล่าวรวม ๖ แห่งในติมอร์-เลสเต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ