วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,030 view

การขอบัตรประชาชนไทยใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

 

                ชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชนจะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอที่ประเทศไทย โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในประเทศติมอร์ฯ หากผู้ยื่นคำร้องต้องการขอบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือการหย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ไทยก่อนที่จะขอทำบัตรประชาชน

 

                 สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเวลาราชการ (กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของท่าน ที่เบอร์โทรศัพท์ +670 3310609) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

                  1. หลักเกณฑ์

                                1.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้วทั้งนี้ หากเป็นกรณีการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น 

                                1.2  มีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี บริบูรณ์                          

                                1.3  ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

                                1.4  มีถิ่นพำนักในประเทศติมอร์ฯ

 

                   2. หลักฐาน

                             2.1  บัตรประจำตัวประชาชน

                             2.2  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

                             2.3  หลักฐานแสดงการมีถิ่นพำนักในประเทศติมอร์ฯ

                             2.4 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางไทย

 

                   3. ค่าธรรมเนียม     

                             3.1 กรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

                             3.2 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ชำรุด หรือขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม เสียค่าธรรมเนียม 3 ดอลลาร์สหรัฐ

 

                   4. ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ