ปัจจุบันติมอร์ฯ ควบคุมการเข้าเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

(1) ห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศ ยกเว้นนักการทูต เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการและพนักงานที่ทำโครงการภายใต้รัฐบาลติมอร์ฯ และการขนถ่ายสินค้า

(2) ห้ามการบินของเที่ยวบินพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

(3) ปิดพรมแดนทางบก ติมอร์ฯ – อินโดนีเซีย (ติมอร์ตะวันตก) ยกเว้นการขนถ่ายสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบ อาทิ การเปลี่ยนคนขับพาหนะเมื่อเข้าหรือออกจากติมอร์

อนึ่ง ผู้ที่เดินทางเข้าติมอร์ฯ จากต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นการกักตัว 14 วัน หากได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบโดส