การเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์จากติมอร์-เลสเต ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓

การเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์จากติมอร์-เลสเต ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 686 view

การเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์จากติมอร์-เลสเต

ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓

* * * * * * * *

        เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี และสถานเอกอัครราชทูตในประเทศอาเซียน ๙ แห่ง จัดการประชุมทางไกลออนไลน์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  โดยเอกอัครราชทูต รวมทั้งผู้แทนระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและแขกผู้มีเกียรติในประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต เฝ้ารับเสด็จทางออนไลน์

        ครูดีเด่นจากประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเตที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี  ๒๕๖๒ ได้ร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์การสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของนักเรียน โดยนางลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Mrs. Lurdes Rangel Goncalves) หรือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า มาม่าลู (Mama Lu) ครูดีเด่นผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากติมอร์-เลสเต ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการสอน โดยมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อาทิ ให้นักเรียนแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจากชีวิตประจำวันของนักเรียนเองและจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนั้น นางลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ มีแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น ในด้านข้อมูลข่าวสารความรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน และการปฐมพยาบาล เป็นต้น ต่อข้อถามเกี่ยวกับการสอนในพื้นที่ห่างไกล มีปัญหา ความไม่เสถียรด้านกระแสไฟฟ้าและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่จำเป็นต่อการสอน นางลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ  ตอบว่า ตนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมักเตรียมและรวบรวมจัดเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้าในช่วงที่มีกระแสไฟฟ้า และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียร สำหรับการเรียนการสอนต่อไป

        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต มีการคัดเลือกครูดีเด่นเป็นประจำ ทุก ๒ ปี ครูผู้มีผลงานดีเด่นจากติมอร์-เลสเต จำนวน ๓ ราย ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ นายจูลิโอ ไซเมน มาเดียร่า (Mr. Julio Ximenes Madeira) ในปี ๒๕๕๘ นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส (Mrs. Leopoldina Joana Guterres) ในปี ๒๕๖๐ และนางลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Mrs. Lurdes Rangel Goncalves) ในปี ๒๕๖๒

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งในติมอร์-เลสเต โดยพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่โรงเรียน ๔ แห่งในติมอร์-เลสเตตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ได้แก่ โรงเรียน Basica Filial Acanuno โรงเรียน Escola Basica Central Hera โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero และ Escola Basica Filial Dona Ana Lemos

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ