โครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ในติมอร์-เลสเต

โครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ในติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2566

| 180 view

    ระหว่างวันที่ ๘-๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทยในติมอร์ฯ ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ในติมอร์ฯ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (food security) และการพัฒนาที่ยั่งยืนในติมอร์ฯ ณ โรงเรียนประถม Ediri หมู่บ้าน Vatubou เมือง Maubara จังหวัด Liquica ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ (๑) ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากแหล่งตาน้ำที่อยู่ห่างจากโรงเรียนออกไปราว ๑ ก.ม. จนสามารถหาแหล่งตาน้ำแห่งใหม่ได้ (๒) ให้ความรู้ด้าน SEPแก่ผู้นำหมู่บ้าน ครู ผู้ปกครอง เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ราว ๕๐ คน ให้การอบรมโดยนาย Salvador Ribeiro เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรติมอร์ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน SEP  (๓) ปรับพื้นที่รกร้างของโรงเรียนให้เป็นแปลงเกษตรสาธิต และแปลงเกษตรหลักบนพื้นที่ราว ๑๕๐ ตารางเมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมครู-ผู้ปกครอง และเกษตรกรในชุมชน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนแผงตาข่ายโลหะสำหรับล้อมรั้วแปลงเกษตรเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง (แพะ วัว สุนัข) เข้าไปทำลายผลผลิต และมอบเมล็ดพันธุ์ผักกว่า ๑๐ ชนิด พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน (๔) สาธิตการประกอบอาหารจากพืชผักท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยคณะแม่บ้านผู้แทนชุมชนไทยในติมอร์ฯ โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ชาวบ้านในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ