เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะเยาวชนติมอร์ฯ ภายใต้โครงการ Future Leader of ASEAN

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะเยาวชนติมอร์ฯ ภายใต้โครงการ Future Leader of ASEAN

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 299 view

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๖๗ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ให้การต้อนรับคณะเยาวชนติมอร์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลติมอร์ฯ ให้เข้าร่วมโครงการ Future Leader of ASEAN (Futuru Lider ba ASEAN – FLBA) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการที่ติมอร์ฯ จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน โดยมีเยาวชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับการคัดเลือก ๑๐๐ คน ในจำนวนนี้มีเยาวชน ๑๑ คน ที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับไทยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งบทบาท ของไทยในอาเซียน พร้อมนำการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกันในประเด็นสังคม การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอาชีพให้แก่เยาวชน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมในชนบท การพบปะครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างไทยและติมอร์ฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ