เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 614 view

นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ

นายฟรังซิซกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงดิลี  

* * * * * * * *

 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ นายฟรังซิซกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงดิลี
 
ในการนี้ ประธานาธิบดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งความปรารถนาดีต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ติมอร์ฯ มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับไทยบนพื้นฐานของไมตรีจิตและความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ประธานธิบดีแสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาและมนุษยธรรมต่อเด็กและเยาวชน และขอบคุณทางการไทยที่ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและมอบทุนการศึกษาและจัดการฝึกอบรมบุคคลากรแก่ติมอร์ฯ ครอบคลุมสาขาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นติมอร์ฯ ขอรับการสนับสนุนจากไทยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งติมอร์ฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนและพัฒนาสาขาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกอาเซียนโดยสมบูรณ์
 
เอกอัครราชทูตอัญเชิญความปรารถนาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังประธานาธิบดีและประชาชนชาวติมอร์ฯ เอกอัครราชทูตมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่ติมอร์ฯ ฟื้นฟูเอกราช เมื่อปี ๒๕๔๔ ที่ไทยได้เข้าร่วมในกองกำลังสหประชาชาติรักษาสันติภาพและภารกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านของติมอร์ฯ ในการนี้ได้ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับติมอร์ฯ โดยมุ่งดำเนินโครงการด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสานกับความร่วมมือกับติมอร์ฯ ในสาขาต่างๆ ขยายให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการสร้างเสริมสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากรของติมอร์ฯ ในขณะเดียวกันแสวงหาโอกาสในการขยายเศรษฐสัมพันธ์ การค้า และการลงทุนในติมอร์ฯ เอกอัครราชทูตย้ำเตือนว่า ไทยสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ฯ ทั้งนี้จะเป็นไปตามฉันทามติของประเทศสมาชิก รวมทั้งความสามารถและความมุ่งมั่นของติมอร์ฯ ในการดำเนินการตามข้อกาหนดของการเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อคณะค้นหาข้อเท็จจริงจากทั้งสามประชาคมของอาเซียน ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประเมินความพร้อมด้านเทคนิคเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายอาเซียนจะได้จัดทำแผนเสนอแนะแนวทางต่อติมอร์ฯ เพื่อให้ติมอร์ฯ มีความพร้อมและสามารถดำเนินการในฐานะสมาชิกตามที่ระบุในกฎบัตรอาเซียนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ