สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 514 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนติมอร์-เลสเต

ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ติมอร์-เลสเต, สิงหาคม ๒๕๖๓

* * * * * * * * *

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนติมอร์-เลสเต โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ได้พระราชทานการสนับสนุนแก่โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) โรงเรียน Escola Basica Filial Acanuno (๒) โรงเรียน Escola Basica Central Hera (๓) โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero และ (๔) โรงเรียน Escola Basica Filial Dona Ana Lemos โดยได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ยกระดับสุขอนามัยและโภชนาการ ปรับปรุงอาคารในโรงเรียน ตลอดจนพระราชทานแนวพระดำริเกี่ยวกับการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วย

         นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนทั้งสี่แห่ง ซึ่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคมภายหลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเตตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียนทั้งสี่แห่งด้วย

         อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการในพระราชดำริในการพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่ตามคำขอของโรงเรียน โดยเอกอัครราชทูตได้ลงนามในสัญญาการก่อสร้างอาคารเรียนที่พระราชทานแก่ Escola Basica Filial Acanuno และการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมรั้วล้อมรอบโรงเรียนที่พระราชทานแก่ Escola Basica Central Fatuquero ด้วย การก่อสร้างดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามลำดับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ