การประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อติดตามโครงการตามพระราชดำริในติมอร์-เลสเต ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อติดตามโครงการตามพระราชดำริในติมอร์-เลสเต ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 756 view

ข่าวสารนิเทศ

การประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อติดตามโครงการตามพระราชดำริในติมอร์-เลสเต ของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  * * * * * * * * * *

         เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูผู้บริหารจากโรงเรียน ๔ แห่ง เข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงเรียน Escola Basica Central Hera โรงเรียน Basica Filial Acanuno โรงเรียน Ensino Pre-Escolar Acanuno และโรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero

         โครงการตามพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้พัดพาโคลนตมและน้ำท่วม ทำให้รั้วโรงเรียนพังทลายและแปลงเกษตรได้รับความเสียหาย รวมทั้งการปิดโรงเรียนตามการประกาศสภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นเวลาสองเดือน คือ เดือนเมษายนและพฤษภาคม ทำให้กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันหยุดชะงักลง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูโครงการแก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนได้เริ่มทยอยเพาะปลูกพืชสวนครัวเมื่อเปิดภาคเรียนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา แม้กระนั้น โรงเรียนได้ประสบความท้าทายที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ปัญหาน้ำบาดาลเค็ม การขาดรั้วโรงเรียนทำให้มีการบุกรุกลักขโมยและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านบุกเข้าไปกินพืชผลการเกษตร เป็นต้น ในการนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการปรับการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามความเหมาะสมซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และโรงเรียนจะหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงต่อไป

         นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานสำหรับโรงเรียน Basica Filial Acanuno โรงเรียน Ensino Pre-Escolar Acanuno และโรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ ๕๐ แล้ว เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงเรียนจักได้กำหนดพื้นที่กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นการถาวร เช่น แปลงเกษตร บ่อเลี้ยงปลา และบ่อพักน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพพลานามัยของนักเรียนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการตามพระราชดำริต่อไป

         ที่ประชุมได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการจัดการฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ เพื่อแบ่งปันความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ รับไปดำเนินการเพื่อให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ