เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 591 view

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Escola Basica Central Hera และโรงเรียน Escola Basica Filial Acanuno เมืองเฮรา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ เมล็ดพันธุ์ผักนานาชนิด อุปกรณ์ทำสวน เช่น พลั่ว กระบวยรดน้ำ สายยาง อุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร หม้อ ตะหลิว จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม และอาหารปลา เป็นต้น ในการนี้ นาย Patrick Teixeira รองผู้อำนวยการ World Food Programme และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการติมอร์ฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในติมอร์ฯ เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนติมอร์ฯ เมื่อปี 2557 ปัจจุบันมีโรงเรียนภายใต้โครงการ 4 โรงเรียน (อีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน Escola Basica Central De Fatuquero และโรงเรียน Escola Basica Filial Dona Ana Lemos เมืองเออร์เมรา) ทั้งนี้ ในปี 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวมูลค่า 150,000 บาท และจะนำผู้เชี่ยวชาญจากไทยเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่โรงเรียนอีกด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ