ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และการคงมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และการคงมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

1 เม.ย. 2564

161 view

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

และการคงมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

* * * * * * * * 

0104

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ