สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิ Alola เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิ Alola เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 358 view
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิ Alola 
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 
* * * * * * * *
 
         เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมหัตถกรรมแก่มูลนิธิอโลลา (Alola) เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีติมอร์ ในการนี้ นางมาเรีย อิมาคูลาดา กูเตเรส (Ms. Maria Imaculada Guterres) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของไทยในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมในติมอร์ฯ อันจะนำปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไป
   
         ประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนามาอย่างยาวนาน โดยสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข สังคม และการเกษตร  ซึ่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ