เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี หารือกับผู้แทน UNFPA ประจำติมอร์ฯ เกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือไตรภาคี โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี หารือกับผู้แทน UNFPA ประจำติมอร์ฯ เกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือไตรภาคี โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2567

| 17 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นาง Pressia Arifin-Cabo ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) ประจำติมอร์-เลสเต เข้าเยี่ยมคารวะนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับติมอร์ฯ และ UNFPA ด้านการผดุงครรภ์และอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนในติมอร์ฯ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารก และยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กในติมอร์ฯ อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโครงการที่สามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๑ - ๒ ปีข้างหน้า อาทิ การปรับปรุงศูนย์อนามัยแม่และเด็กประจำชุมชนสำหรับการคลอดบุตรและผดุงครรภ์ในจังหวัดเบาเกา และการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย รวมทั้งแผนกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้แก่ การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ในติมอร์ฯ ซึ่งจะเริ่มมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ UNFPA ติมอร์ฯ นำผู้เชี่ยวชาญจากไทยมาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอนามัยผดุงครรภ์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์ฯ ในเดือนเมษายน ศกนี้

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ