เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีติมอร์-เลสเต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2567

| 122 view

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย José Ramos-Horta ประธานาธิบดีติมอร์ฯ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ในการนี้ ประธานาธิบดีฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ โดยประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนติมอร์ฯ ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ พร้อมทั้งแสดงความสนใจที่ตนเองและนายกรัฐมนตรีติมอร์ฯ เดินทางเยือนไทยในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีต่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของติมอร์ฯ และกล่าวถึงความพร้อมของไทยในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรติมอร์ฯ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมต่อการที่ติมอร์ฯ จะเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปีนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จะให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงศูนย์อนามัยผดุงครรภ์สองแห่งในจังหวัดเบาเกา รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรด้านอนามัยผดุงครรภ์ การฝึกอบรมด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวติมอร์ฯ

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ