เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มี.ค. 2567

| 537 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kay Rala Xanana Gusmão นายกรัฐมนตรีติมอร์ฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวถึงความประทับต่อประเทศไทยจากที่ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทยหลายครั้งในฐานะประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีติมอร์ฯ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรติมอร์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และการพัฒนาเศรษฐกิจของติมอร์ฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงโครงการความร่วมมือกับ UNFPA ติมอร์ฯ เพื่อปรับปรุงศูนย์อนามัยผดุงครรภ์ ๒ แห่งประจำเมือง Quelicai และ Baguia ในจังหวัด Baucau ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรด้านอนามัยผดุงครรภ์ การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา และการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของติมอร์ฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีฯ แสดงความขอบคุณต่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของไทยต่อติมอร์ฯ โดยเห็นว่าการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาจะช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยตนจะหาโอกาสที่เหมาะสมเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงปีนี้หรือปีถัดไป

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับอาเซียนและความร่วมมือในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์และทัศนะต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค รวมทั้งย้ำความตั้งใจของรัฐบาลติมอร์ฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

*******

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ