อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 359 view

อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ 

เอกสารประกอบ

ประกาศค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง.pdf