หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity-C.I.)

หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity-C.I.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,463 view

หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity-C.I.) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่หนังสือเดินทางหาย และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน  สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย การขอหนังสือสำคัญประจำตัว สามารถเดินทางมาติดต่อได้ทุกวันทำการ โทรนัดหมายได้ที่เบอร์ (670) 3310609 ในการขอรับเอกสาร จะต้องนัดหมายเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง ไม่มีการส่งทางไปรษณีย์

 

1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย     

                1.1    ใบแจ้งความ     

                1.2    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมและสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด     

                1.3    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป     

                1.4    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด     

                1.5    บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด     

                1.6    บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3) จำนวน 2 ชุด     

                1.7    ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ     

                2.1    หนังสือเดินทางเล่มเดิมและสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด     

                2.2    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป     

                2.3    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด     

                2.4    บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด     

                2.5    ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี   

 

                3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว           

                                3.1.1    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป           

                                3.1.2    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน           

                                3.1.3    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด          

                                3.1.4    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด           

                                3.1.5    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด           

                                3.1.6    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด           

                                3.1.7    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 2 ชุด   

 

                3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส           

                                3.2.1    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป            

                                3.2.2    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน           

                                3.2.3   สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด            

                                3.2.4    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 2 ชุด           

                                3.2.5    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) จำนวน 2 ชุด           

                                3.2.6    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด           

                                3.2.7    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 2 ชุด

 

                3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว           

                                3.3.1    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป           

                                3.3.2    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน           

                                3.3.3    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด            

                                3.3.4    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด           

                                3.3.5    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด           

                                3.3.6    สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 2 ชุด           

                                3.3.7    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด           

                                3.3.8    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 2 ชุด