สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และในโอกาสฉลองวาระ ๒๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และในโอกาสฉลองวาระ ๒๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 116 view

    เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และในโอกาสฉลองวาระ ๒๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต โดย นายเอกพล  พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต เป็นประธาน และ นายฌูแซ รามุช ออร์ตา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เป็นแขกเกียรติยศ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจากวงการต่างๆ รวมทั้งคณะทูต ประมาณ ๑๕๐ คน ณ โรงแรมโนโวทูริสโม กรุงดิลี

    เอกอัครราชทูตและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ได้กล่าวสุนทรพจน์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ในสาขาต่างๆ อาทิ ด้านการพัฒนา การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข

    นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือกันได้อีกมาก ทั้งด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในการนี้ ฝ่ายติมอร์ฯ ได้แสดงความขอบคุณฝ่ายไทย ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือต่อติมอร์ฯ นับตั้งแต่ภายหลังที่มีการลงประชามติฟื้นฟูเอกราช ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ รวมทั้งช่วงการเปลี่ยนผ่านและการพัฒนาประเทศในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการสนับสนุนให้ติมอร์ฯ เป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้จะมุ่งมั่นสานต่อและขยายความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าบนผลประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

    ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ฝ่ายไทยดำเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตรและชุมชน  โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เพื่อฉลองวาระ ๒๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตฯ โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีติมอร์ฯ  โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและกีฬา ซึ่งได้นำศิลปะมวยไทยและศิลปะการป้องกันตัวติมอร์ฯ มาจัดแสดงในงาน รวมทั้งจัดอาหารไทยสำหรับแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงรับรองด้วย 

                                                               1_9  

                                     7_4  

                           9_2   10_1  

                                                               ระบำอธิษฐาน โดยนางสาวอนิกา บรอธวิค 

                                                               11_1  

                                                                           โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและกีฬามวยไทย

                                 12     13  

                                    ครูมวยไทยจากลานนาไฟท์ติ้ง  จังหวัดพะเยา                 นักมวยจากสหพันธ์มวยไทยติมอร์-เลสเต 

                                                   14  

                                 รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้ฯ รับมอบโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล เขตเมติเนโร กรุงดิลี

         15     16  

                                                17  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬา พร้อมคณะครู รับมอบอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                        18  

                                                    โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยเกษตรกรต้นแบบที่เขตเฮรา กรุงดิลี

                                                  19  

                                                     โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิโอโลราเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีติมอร์ฯ

                                               20  

                                       การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับวาระ ๒๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ