สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนโรงเรียนประถม Ediri ในการเป็นต้นแบบการต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในติมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนโรงเรียนประถม Ediri ในการเป็นต้นแบบการต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2567

| 68 view

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) ณ โรงเรียน Ediri หมู่บ้าน Vatubou เมือง Maubara จังหวัด Liquica พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเล้าเป็ดและระบบน้ำหยดในแปลงเกษตร เพื่อต่อยอดจากโครงการนำร่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับโรงเรียน พร้อมด้วยครู-ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำและจัดทำแปลงเกษตรสาธิตปลูกผักสำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๖

โอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ SEP เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งไทยได้นำหลักการดังกล่าวมาถ่ายทอดให้แก่ติมอร์ฯ ตั้งแต่เข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพเมื่อปี ๒๕๔๓ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับโครงการต่อยอด SEP ที่โรงเรียน Ediri สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมมือกับนาย Salvador Ribeiro เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรติมอร์ฯ ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้าน SEP จากประเทศไทย โดยได้นำมาประยุกต์ใช้ SEP ให้สอดคล้องกับพื้นที่และตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียนและชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในโครงการฯ ของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะทำให้โครงการฯ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยหวังว่าโครงการ SEP ที่โรงเรียน Ediri จะสามารถเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลต่อไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในอนาคต

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ