รัฐบาลไทยยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รัฐบาลไทยยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 289 view

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (รวมทั้งเอกสารเดินทาง) ของอินเดียและไต้หวัน สามารถพำนักในไทย ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยเป็นมาตรการชั่วคราวที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยวหลักตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันเดินทางไทยเยือนไทยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน และ ๗๐๐,๐๐๐ คน ตามลำดับ