รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประสงค์จะผลักดันความร่วมมือกับไทยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถภาคการท่องเที่ยวและบริการของติมอร์ฯ

รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประสงค์จะผลักดันความร่วมมือกับไทยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถภาคการท่องเที่ยวและบริการของติมอร์ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2567

| 239 view

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าเยี่ยมคารวะนาย Franciso Kalbuady Lay รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของติมอร์ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับติมอร์ฯ โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวขอบคุณไทยที่สนับสนุนติมอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก (World Trade Organization - WTO) รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินการตาม Roadmap สู่การเป็นสมาชิกอาเซียนในปี ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ติมอร์ฯ สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และความเป็นเลิศของไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะพลาสติก และการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว โดยประสงค์ที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญของไทยมาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของภาคการท่องเที่ยวและบริการของติมอร์ฯ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและกีฬา

******

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ