ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่่อง การขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่่อง การขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 636 view

Ann8SEP2021