งานฉลองวาระ ๕๕ ปีของการสถาปนาอาเซียน ที่ติมอร์-เลสเต

งานฉลองวาระ ๕๕ ปีของการสถาปนาอาเซียน ที่ติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 51 view

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีถิ่นพำนักในติมอร์ - เลสเต ๔ แห่ง ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดงานฉลองวาระ ๕๕ ปีของการสถาปนาอาเซียน โดยนายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ในฐานะคณบดีคณะทูตอาเซียนในติมอร์-เลสเต เป็นประธานในการจัดงาน

                   การจัดงานฉลองวาระ ๕๕ ปีของการสถาปนาอาเซียน เพื่อแสดงถึงความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะทูตอาเซียนในติมอร์-เลสเต และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับติมอร์-เลสเต พร้อมทั้งคณะทูตประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ตลอดจนหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในติมอร์-เลสเต ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมสันติภาพ ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนความก้าวหน้าทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการนี้ คณะทูตอาเซียนได้ร่วมแสดงความยินดีต่อติมอร์-เลสเต ในวาระที่ปีนี้ครบ ๒๐ ปีของการฟื้นฟูเอกราช โดยติมอร์-เลสเต ได้ประสบความสำเร็จในกระบวนการสร้างรัฐและสร้างชาติ รวมทั้งการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะทูตอาเซียนในติมอร์-เลสเต แสดงความชื่นชมต่อเจตจำนงที่แน่วแน่ของติมอร์-เลสเต ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการสมัครเป็นสมาชิกอาเซียน และได้ยืนยันเจตจำนงในการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านต่างๆ แก่ติมอร์-เลสเต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกอาเซียนต่อไป

นายฌูแซ รามุช-ออร์ตา ประธานาธิบดี ได้รับเชิญไปร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ  กล่าวขอบคุณประเทศอาเซียนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเสถียรภาพให้กับติมอร์-เลสเต ตามครรลองกระบวนการสร้างสันติภาพและการสร้างรัฐชาติ  ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ชาวติมอร์ฯ ในทุกภาคส่วน  ปัจจุบันติมอร์-เลสเตได้สานสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับทุกประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้กล่าวยืนยันว่า ติมอร์-เลสเตมีความพร้อมที่จะเป็นสมาชิกอาเซียน และร่วมมือระหว่างกันตามหลักฉันทามติ การส่งเสริมการเจรจา และการไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ความตึงเครียดขยายตัวเป็นความขัดแย้งในขั้นใช้กำลัง  ติมอร์-เลสเตจะเข้าร่วมอาเซียน ด้วยความถึงพร้อมของประสบการณ์ที่สั่งสมมา ด้วยภูมิปัญญาที่เปี่ยมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้เท่าทัน ซึ่งจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับอาเซียน 

ติมอร์-เลสเต แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในโอกาสแรก ซึ่งได้มีพัฒนาการสำคัญคือ คณะค้นหาข้อเท็จจริงจากทั้งสามประชาคมอาเซียน ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้เสร็จสิ้นการเยือนติมอร์-เลสเต เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายอาเซียนจะแจ้งรายงานประมวลผลการประเมินความพร้อมอย่างครอบคลุมและแผนการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนต่อไป   

                   งานฉลองวาระ ๕๕ ปีของการสถาปนาอาเซียน จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงาน อาทิ นายแอนิซิโต โลเปซ ประธานรัฐสภา นางอัลดัลจิซา มักนู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ และนายดีโยนีซียู บาโบ โซวารึช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของประธานาธิบดี รวมทั้งคณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบุคคลระดับสูงในติมอร์ฯ รวมประมาณ ๑๐๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ