กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ก.ค. 2566

| 150 view

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงดิลี และศูนย์พักพิง Casa Vida เพื่อเสริมสร้างทักษะและนันทนาการแก่เด็กและสตรีติมอร์ฯ ที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วยกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ได้แก่ การฉายวีดีทัศน์แนะนำวัฒนธรรมและประเพณีไทย แหล่งท่องเที่ยวของไทย การแสดงรำไทย  และกิจกรรมการเรียนรู้สอนโดยอาสาสมัครชาวไทย ได้แก่  ๑. การประกวดวาดภาพระบายสี  ๒.การละเล่นของเด็กไทย (มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร) ๓. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสำหรับสตรีขั้นพื้นฐาน มีชาวไทยในกรุงดิลีเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐ คน เด็กและสตรีติมอร์ฯ จากศูนย์พักพิง Casa Vida ๕๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ