การทำหนังสือเดินทาง

การทำหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 371 view

การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีเล่มเดิมหมดอายุ

  1. ข้อมูลทั่วไป

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) มีทั้งแบบอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ – นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ร้อง โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

  1. การยื่นคำร้อง

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ การสแกนม่านตา และภาพถ่ายใบหน้าของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ

  1. การนัดหมาย

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อขอรับบริการทาหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (670) 331 0609 หรือ (670) 7823 8819

  1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง

        4.1 สำหรับบุคคลทั่วไป

             - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

             - หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ฉบับจริง)

             - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)

             - กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจติมอร์ฯ

         4.2 สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

             - สูติบัตรไทย (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)

             - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง)

             - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (หากมี)

             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา

             - สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา (เฉพาะบิดาที่เป็นชาวต่างชาติ)

บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำร้อง ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้พาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอำนาจ และหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

กรณีที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน

กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว โดยแสดงใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นหลักฐานยืนยัน

กรณีอื่น ๆ ที่ต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง

  1. การรับเล่ม

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยต้องนำ ใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย หรือทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทน