การทำนิติกรณ์เอกสาร

การทำนิติกรณ์เอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 413 view

ประเภทของการรับรองเอกสาร

  1. การรับรองคำแปล

        1.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองคำแปลเฉพาะเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยเท่านั้น การแปลเอกสารต้องครบถ้วนตามต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน

ผู้ร้องสามารถยื่นขอรับรองคำแปลได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนัดหมายได้ที่โทรศัพท์ (670) 7823-8819

        1.2 การรับรองคำแปลเอกสารมีค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการรับรอง 1 ชุด

        1.3 เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

              - คำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Application for Legalization) ซึ่งสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

              - เอกสารที่แปลถูกต้องครบถ้วน

              - บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน

  1. การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

         2.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

         2.2 การรับรองลายมือชื่อมีค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการรับรอง 1 ชุด

         2.3 เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

               - คำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Application for Legalization) ซึ่งสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

               - บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน