การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย.

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย.

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 14,720 view

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ขั้นตอน

                1.1 แจ้งความกับสถานีตำรวจท้องที่ โดยขอรับใบแจ้งความเพื่อประกอบการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

                1.2 ทำการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยโทรนัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (670) 3310609 หรือ (670) 7823 8819 โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน

                1.3 การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย     

                1.4 สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในติมอร์-เลสเต และทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำ เอกสารสำคัญประจำตัว  

                1.5 หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาทำการประมาณ 6 สัปดาห์      

                1.6 ค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด) สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี และ 55 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี

                1.7 ค่าบันทึกรายการในหน้าหนังสือเดินทาง (endorsement) 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด) กรณีประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตราในหนังสือเดินทางเล่มใหม่เพื่อรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมเนื่องจากมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ

 

2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก  

                2.1 คำร้องขอนิติกรณ์

                2.2 บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย

 

3. หลักฐานประกอบสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

                3.1 บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

                3.2 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม

                                 

4. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี   

                4.1 กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรส           

                                4.1.1    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย           

                                4.1.2    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด         

                                4.1.3    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด          

                                4.1.4   สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด         

                                4.1.5    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด          

                                4.1.6    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด            

 

                4.2 กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส           

                                4.2.1    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย           

                                4.2.2    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 1 ชุด          

                                4.2.3    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด          

                                4.2.4    สำเนาใบปกครองบุตร หรือบันทึกการสอบปากคำ จำนวน 1 ชุด           

                                4.2.5    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด           

                                4.2.6    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

 

                4.3 กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่า                      

                                4.3.1    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย           

                                4.3.2    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด        

                                4.3.3    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด          

                                4.3.4    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด           

                                4.3.5    สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด           

                                4.3.6    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด           

                                4.3.7    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด

 

5. หมายเหตุ

                5.1 การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ข้อมูลที่ปรากฎจะตรงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

                5.2 ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า”

                5.3 การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์