กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต
ดูทั้งหมด
ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตขยายการปิดพรมแดนประเทศไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

8 ม.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การประกาศปิดพรมแดนประเทศติมอร์-เลสเต ในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

4 ม.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายสถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต ระหว่าง ๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

31 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

30 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

25 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (สถานะวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)

17 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

9 ต.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๗ กันยายน ๒๕๖๓)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

28 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

7 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด
บทความและข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
No Gift Policy - นโยบายงดให้/งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

9 ธ.ค. 2563

A Legacy That Stands by the People (by Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand)

5 ธ.ค. 2563

The King and the Cloud - the story behind the Royal Rainmaking Project (by Suvat Chirapant)

5 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด